Đặt phòng cho khách đoàn

Chức năng này cho phép tạo đặt phòng cho khách đoàn

Trên thanh công cụ, click chuột và biểu tượng New Booking

Nhập thông tin lưu trú:

 - Arrival : ngày đến

 - Nights : số dêm

Click vào nút lệnh Next để tiếp tục

Tại cột Quantity : bạn nhập số lượng phòng tương ứng Room Rate : bạn nhập giá phòng,(giá có thể tự động nhập nếu bạn đã set giá tương tương ứng cho khách hàng này) Click vào nút lênh Next để tiếp tục

Click vào nút lệnh Auto Room Arrangement trên màn hình để tự động sắp xếp phòng.

Lứu ý: sau khi tự động sắp xếp phòng, bạn có thể dùng chuột kéo-thả để sắp xếp lại phòng

Nhấn nút lệnh next để tiếp tục

Bạn kiểm tra lần cuối trước khi click vào nút lệnh Finish để hoàn thành đặt phòng