Phần mềm là gì

Phần mềm là một tập hợp các hướng dẫn yêu cầu máy tính thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó. Nói cách khác, phần mềm là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả về chương trình máy tính. Scrips, ứng dụng, chương trình và một tập các chỉ thị mà thường được sử dụng để môt tả về phần mềm.

Phần mềm được chia làm 3 loại chính

1. Phần mềm hệ thống

Phần mềm hệ thống bao gồm device driver, hệ thống điều hành(OS), chương trình biên dịch, chương trình định dạng đĩa, chương trình soạn thảo văn bản và những tiện ích giúp máy tính hoạt động hiệu năng và hiệu quả

Phần mềm hệ thống thường được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C

2. Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là một tập hợp các công cụ và cú pháp ngôn ngữ giúp kỹ sư phần mềm phát triển chương trình. Các công cụ này có thể là chương trình biên dịch, công cụ kiểm tra lỗi, trình thông dịch và chương trình soạn thảo văn bản

3. Phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng thường được thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong cuộc sống hay hoạt động kinh doanh hằng ngày. Nó có thể là phần mềm soạn thảo văn bản chuyên nghiệp, trò chơi ứng dụng, ứng dụng học tập hay là hệ thống lưu trữ dữ liệu

Phần mềm ứng dụng có thể là một chương trình đơn lẽ hay một hệ thống phức tạp gồm nhiều chương trình nhỏ có thể liên kết với nhau

 Chủ Nhật, 31-12-2017