Làm sao để hosting website sử dụng dịch vụ S3 AWS của Amazon

Có lẽ bạn đã biết đến sức mạnh của Amazon S3 để lưu trử dữ liệu.

Giờ đây bạn có thể dễ dàng tạo web site tĩnh và hosting lên Amazon S3 với chi phí thấp không ngờ cũng như tốc độ băng thông đến kinh ngạc.

Thật sự đơn giản, bạn chỉ cần theo các bước dưới đây

1. Tạo một bucket để lưu trử các filies html, css cũng javascript

a)      Login vào http://console.aws.amazon.com

Nếu bạn chưa có tài khoản thì hãy đăng ký ngay nhé, Amazon miển phí một năm sử dụng với nhiều dịch vụ đám may tuyệt vời

b)      Chọn dịch vụ S3

c)      Click vào CREATE BUCKET để bắt đầu tạo không gian lưu trữ cho web site của bạn

Bucket Name: websitetinh

Region: chọn Singapore nhé

 

2. Chuẩn bị nội dung web site

 

Bạn sẽ tạo ra một trang Index.html và một trang Error.html nhé

 

<!DOCTYPE html>

<html>

   <head>

       <title>Trang Chu Cua Toi</title>

< /head>

    <body>

     <h1>Xin chào các ban den voi dich vu Amazon hosting </h1>

< /body>

</html>

 

 

<!DOCTYPE html>

 <html>

     <head>

        <title>Loi 404</title>

      </head>

     <body>

       <h1>Trang web cua ban truy cap khong ton tai tren he thong </h1>

<  /body>

</html>

 

3. Upload nội dung website lên Bucket đã tạo ở bước 1

4. Cấu hình Bucket hoạt động như một website tĩnh

a. Mở Bucket  

b. Click vào nút Property trên cũng bên phải để mở trang cài đặt  

c. Click vào nút Static Website Hosting

    Bạn sẽ thấy địa chỉ của bạn ở mục Endpoint như bên dưới

    Endpoint: websitetinh.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

d. Click chọn Enable website hosting

 

  1. Index Document: nhập Index.html

 

  1. Error Docuemnt: nhập Error.html

 

iii. Click save để lưu

Note: Amazon S3 phân biệt hoa thường nên bạn cần chú ý nhé

 

5. Cập nhập quyền để publish web site của bạn

a. Click vào nút Permission trong trang thuộc tính Bucket

b. Click vào nút lệnh Add Bucket Policy

c. Nhập nội dung policy như bên dưới

{

  "Version":"2012-10-17",

  "Statement":[{

                "Sid":"PublicReadForGetBucketObjects",

        "Effect":"Allow",

                  "Principal": "*",

      "Action":["s3:GetObject"],

      "Resource":["arn:aws:s3:::websitetinh/*"

      ]

    }

  ]

}

 

d. Click nút Save để lưu

Note: thay thế websitetinh với tên của Bucket tương ứng mà bạn tạo

 

6. Kiểm tra kết quả của website nhé

a. Truy cập vào địa chỉ endpoint đã tạo ở bước 4

websitetinh.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

b. Kiểm tra chưc năng lỗi

    http://websitetinh.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com/nofile.html

 

 Thứ Bảy, 19-08-2017