Top 30 dịch vụ điện toán đám mây của AWS

Có một số kết quả đáng ngạc nhiên khác. Dịch vụ được sử dụng nhiều thứ tư trong số các khách hàng là Amazon Simple Notification Service (SNS), chiếm 89%, một nền tảng cho doanh nghiệp và nhắn tin di động.

AWS Cloud Trail, dịch vụ lưu trử log chi tiết các hoạt động của tài khoản sử dụng AWS được sử dụng 73%

Chỉ có 11% sử dụng dịch vụ AWS Storage Gateway, một dịch vụ chuyển đổi môi trường on-premises (hệ thống thông tin trong nhà) lên môi trường điện toán đám mây 

 Thứ Bảy, 11-08-2018