1. Mô hình tổ chức

Giới thiệu về mô hình tổ chức của khách sạn

2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức trong khách sạn

3. Quản lý nhân sự

Đặt tính và cách đào tạo, quản lý nhân sự trong ngành du lịch khách sạn

Download tài liệu quản lý khách sạn

Có thể bạn quan tâm

Sophia PMS

Quy trình check-in trong khách sạn tại bộ phận FO

 Thứ Tư, 13-12-2017