Cloud Menu

     

Báo cáo công nợ

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng/quán cafe có thể theo dõi được tình hình công nợ khách hàng, nhà cung cấp 

2. Các bước thực hiện

Tại giao diện màn hình chính --> công nợ (công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng)

cong-no

- Công nợ nhà cung cấp

cong-no-ncc

Click vào biểu tượng hình tam giác trên màn hình để chọn thời gian muốn xem, chọn nhà cung cấp --> lấy dữ liệu, click vào chi tiết để xem chi tiết công nợ

cong-no

 

- Công nợ khách hàng

cong-no-khach-hang

Click vào biểu tượng hình tam giác để chọn thời gian xem, chọn nhà cung cấp --> lấy dữ liệu, click vào chi tiết để xem chi tiết công nợ

chi-tiet-cong-no