Cloud Menu

     

Nhập kho

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng/quán cafe theo dõi các phiếu nhập kho, ghi nhận thông tin nhập kho các nguyên liệu, hàng hóa 

2. Các bước thực hiện

- Từ giao diện màn hình chính --> chọn kho --> chọn quản lý kho hoặc chọn quản lý kho phía góc bên phải màn hình

nhap-kho

- Vào tag nhập kho --> chọn nhập kho để thêm mới phiếu nhập

nhap-kho1

Điền các thông tin tương ứng vào phiếu nhập, chọn sản phẩm tương ứng rồi chọn thêm. Sau khi đã thêm tất cả nguyên liệu, hàng hóa chọn lưu để lưu lại thông tin của phiếu nhập

Lưu ý: Trước khi tạo phiếu nhập bạn phải thêm mới nhà cung cấp (đối tượng), để thêm mới nhà cung cấp bạn vào danh mục

danh-muc

chọn nhà cung cấp --> chọn thêm --> điền các thông tin tương ứng--> chọn lưu để lưu lại thông tin

nha-cung-cap

 Để điều chỉnh thông tin nhà cung cấp click vào nút lệnh điều chỉnh