Cloud Menu

     

Tạo phiếu chi

1. Mục đích

Phần mềm cho phép lập phiếu chi (trả nợ nhà cung cấp, chi khác)