Cloud Menu

     

Xuất kho

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng/quán cafe ghi nhận, theo dõi các phiếu xuất kho nguyên liệu-hàng hóa đã bán, xuất hủy nguyên liệu-hàng hóa do bị hư hỏng, xuất kho khác

2. Các bước thực hiện

 Từ giao diện màn hình chính --> chọn kho --> chọn quản lý kho (hoặc chọn quản lý phía góc bên phải màn hình)

kho

 Vào tag xuất kho --> chọn xuất kho

xuat-kho

 

- Xuất kho bán hàng (xuất kho bán hàng dựa trên hóa đơn đã bán)

xuat-kho-ban-hang

 + Nếu cần ghi chú thông tin gì cho phiếu nhập bạn gõ vào phần ghi chú --> chọn next

xuat-kho-ban-hang

 + Sau khi chọn next các món đã bán sẽ hiển thị để đưa vào tính nguyên vật liệu đã sử dụng, chọn vào biểu tượng x trên màn hình để xóa món mà bạn không muốn tính vào --> chọn next

xuat-kho-ban-hang

 + sau khi chọn next hệ thống sẽ tính toán nguyên vật liệu cho các món đã bán dựa trên định lượng món ăn mà bạn đã định lượng sẵn ở phần danh mục hành hóa-nguyên liệu --> chọn next

xuat-kho-ban-hang

Chọn kho tương ứng với các nguyên liệu-hàng hóa đã bán --> chọn finish để kết thúc và lưu lại phiếu xuất

 

- Xuất khác (xuất do hư hỏng nguyên vật liệu, xuất sử dụng với mục đích khác,...)

xuat-khac

Bạn có thể điền lý do xuất vào phần mô tả --> chọn kho xuất tương ứng với mặt hàng bạn xuất, nhập số lượng --> chọn lưu để lưu lại phiếu xuất