Cloud Menu

     

Báo cáo thu ngân

1. Mục đích

Giúp thu ngân  thực hiện việc kiểm tra số liệu doanh thu ca làm việc, kiểm tiền và bàn giao để kết thúc ca làm việc

2. Các bước thực hiện

Từ giao diện màn hình chính --> doanh thu

bao-cao

Chọn theo ca --> chọn ca --> chọn ok

thu-ngan