Quy trình check out khách đoàn

1. Hỏi trưởng đoàn, hướng dẫn viên để biết giờ check out của đoàn

2. Liên hệ buồng phòng để thu thập các phiếu dịch vụ: Giặt là, Mini bar …

3. Khi khách báo trả phòng nhân viên buồng sẽ kiểm buồng để báo các loại thức uống, đồ khô mà khách sử dụng trong phòng đêm trước

4. Lể tân tổng hợp, cập nhật tất cả chi tiết vào hệ thống bằng chức năng Extra Charge của Sophia PMS như hướng dẫn ở slide tiếp theo

5. Kiểm tra kỹ dịch vụ và tiền phòng trước khi in hóa đơn, kiểm tra lại và thu tiền dịch vụ của khách, nhận lại chìa khóa và trả CMND cho khách

Sophia Front Desk – Cập nhật chi tiết dịch vụ

Cập nhật chi tiết dịch vụ

Cập nhật chi tiết dịch vụ

Thêm dịch vụ

Thêm dịch vụ

Thêm dịch vụ

Thêm dịch vụ

Tạo Bill Đoàn (Master Bill)

Sau khi cập nhập chi tiết dịch vụ phát sinh ở tất cả các phòng, tiến hành tạo bill đoàn

Master Bill là bill sẽ tổng hợp toàn bộ tiền phát sinh (Tiền phòng, tiền dịch vụ) về 1 bill.

Tùy vào mục đích, có bill master có thể tổng hợp tất cả tiền phòng (không bao gồm tiền dịch vụ) hoặc tất cả tiền phòng và tiền dịch vụ về 1 bill

Tạo Bill Đoàn (Master Bill)

Tạo master bill cho khách đoàn

Tạo master bill cho khách đoàn

Gộp Bill

Gộp Bill

◦ Chọn hình thức tạo bill đoàn

   1. Room Charges: tạo bill đoàn tổng hợp chỉ tiền phòng

   2. Extra Charges: tạo bill đoàn tổng hợp chỉ tiền dịch vụ

   3. All Charges : tạo bill đoàn tổng hợp tất cả tiền phòng và tiền dịch vụ

Gộp Bill

Gộp Bill

Thông báo tạo bill đoàn thành công (Nên ghi chú số phòng master (Phòng 404) để làm thủ tục thanh toán