In Bill Tạm Tính - Phần Mềm Khách Sạn Sophia PMS

Thực hiện các bước sau để in bill tạm tính từ phần mềm quản lý khách sạn Sophia PMS

1. Từ màn hình lễ tân (Front Desk)

Click vào phòng muốn in bill tạm tính --> Chon Hóa Đơn

 

2. In Bill