Khai báo tầng/khối

Trước khi sử dụng phần mềm, bạn cần thiết lập sơ đồ phòng trong khách sạn gồm các danh mục sau:

  • Danh mục tầng/khối trong khách sạn
  • Danh mục các loại phòng trong khách sạn
  • Đánh số phòng tương ứng với tâng/khối và loại phòng

1. Tạo sơ đồ tầng/khối trong khách sạn - resort

Sơ đồ phòng được bố trí theo tầng hoặc khối trong khách sạn hoặc resort, sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản lý hoặc admin, bạn cần thực hiện tạo danh sách tầng hoặc khối như sau

1. Từ menu Cài Đặt --> chọn Tầng

Thêm/Điều chỉnh tầng/khối cho khách sạn - resort

- Click vào nút lệnh Add để thêm mới thông tin
- Click vào nút lệnh Edit để cập nhật/điều chỉnh thông tin