Chạy sớm tiền phòng cho đoàn

Khi muốn thực hiện tạo sớm bill tiền phòng cho khách đoàn, ta sử dụng chức năng này kết hợp với tạo bill đoàn.

Thực hiện các bước bên dưới để chạy sớm tiền phòng cho đoàn

1. Điều kiện để chạy trước tiền phòng cho khách đoàn

Tính năng này chỉ có trong phiên bản Sophia PMS Pro

Tất cả các booking của khách đoàn cần phải được check in trước khi thực hiện chạy sớm tiền phòng cho khách đoàn

2. Các bước chạy sớm tiền phòng cho khách đoàn

Chạy sớm tiền phòng cho đoàn

Chạy sớm tiền phòng cho đoàn

1. Click phải chuột vào bất cứ phòng nào trong đoàn 2. Từ menu ngữ cảnh, chọn "Tạo tiền phòng cho nhóm"

Nếu không thực hiện chức năng này, tiền phòng sẽ được chạy khi thực hiện chức năng kiểm toán đêm