Quản lý phòng

Từ menu Cài đặt --> chọn Phòng

Click vào hàng trên cùng để bắt đầu thêm mới

Sau khi thêm mới tất cả các phòng, click vào nút Save để lưu

Quản lý phòng