Quản Lý Nhóm Sản Phẩm Dịch Vụ

1. Tạo Nhóm Sản Phẩm Dịch Vụ

Từ Menu Cài Đặt --> Danh Mục Loại Sản Phẩm

Nhóm Sản Phẩm Dịch Vụ

Product Category

-- Để thêm mới mới nhóm sản phẩm dịch vụ, chọn +

Thêm mới nhóm sản phẩm

-- Để điều chỉnh nhóm sản phẩm dịch vụ, chọn biểu tượng cấy bút bên cạnh dấu +