Sản Phẩm và Dịch Vụ

Ngoài cho thuê phòng, khách sạn của bạn sẽ cung cấp các dịch vụ khách từ Mini Bar, nhà hàng, giặc ủi ...

Bạn cần cập nhật danh sách và giá của các dịch vụ này vào hệ thống

Từ menu Cài đặt --> chọn Danh Mục Sản Phẩm

Quản Lý Sản Phẩm và Dịch Vụ

Để thêm mới san phẩm, click vào nút lệnh Add