Sản Phẩm và Dịch Vụ

Ngoài cho thuê phòng, khách sạn của bạn sẽ cung cấp các dịch vụ khách từ Mini Bar, nhà hàng, giặc ủi ...

Bạn cần cập nhật danh sách và giá của các dịch vụ này vào hệ thống

Từ menu Cài đặt --> chọn Danh Mục Sản Phẩm

Danh Mục Sản Phẩm

I. Để thêm mới san phẩm, click vào nút lệnh Add

 Add New Product

 1. Nhập Code : mã sản phẩm (bắt buột)
 2. Nhập tên sản phẩm (bắt buột)
 3. Chọn Loại : nhóm sản phẩm 
  • Nếu nhóm sản phẩm không có trong danh sách để chọn, click vào dấu + bên cạnh để thêm mới
 4. Nhập giá (bắt buột)
 5. Nhập mô tả: không bất buột

Click Vào nút Lưu để thêm mới

 II. Điều chỉnh danh mục sản phẩm

Tại danh sách sản phẩm cần điều chỉnh, click vào nút điều chỉnh

 

Điều Chỉnh Danh Mục Sản Phẩm

 1. Nhập Code : mã sản phẩm (bắt buột)
 2. Nhập tên sản phẩm (bắt buột)
 3. Chọn Loại : nhóm sản phẩm 
  • Nếu nhóm sản phẩm không có trong danh sách để chọn, click vào dấu + bên cạnh để thêm mới
 4. Nhập giá (bắt buột)
 5. Nhập mô tả: không bất buột