Báo Cáo Thu Ngân

Từ thanh công cụ, click vào menu Báo Cáo --> chọn báo cáo 

Ghi chú: bạn có thể xem báo cáo thu ngân theo ca bằng cách lọc thời gian trong ngày để xem báo cáo